Trung tâm báo cáo

Cung cấp nhiều báo cáo khác nhau phục vụ cho công tác quản lý nguồn nhân lực. Các báo cáo được phân thành các nhóm chính:

Báo cao chi tiết lý lịch nhân viên

Báo cáo nhân sự - đánh giá

 • Báo cáo chi tiết lý lịch nhân viên
 • Báo cáo danh sách nhân viên
 • Hợp đồng lao động, phụ lục HĐLĐ
 • Bảng thanh lý khi thôi việc
 • Nhân viên thôi việc và thanh lý
 • Báo cáo độ tuổi của nhân viên
 • Báo cáo phụ cấp của nhân viên
 • Thống kê nhân viên theo giới tính / phòng ban, trình độ học vấn
 • Thống kê các sự kiện của nhân viên
 • Thống kê các hợp đồng lao động hết hạn, các nhân viên hết hạn thử việc
 • Thống kê thâm niên làm việc của nhân viên
 • Thông tin & các sự kiện cần chú ý của NV, báo cáo đánh giá nhân viên…

Báo cáo danh sách nhân viên

Báo cáo chấm công

 • Bảng phân ca NV
 • Báo cáo chấm công
 • Báo cáo ngày nghỉ
 • Giám sát việc nghỉ của NV
 • Báo cáo chấm công hàng ngày
 • Báo cáo tình hình làm ngoài giờ
 • Báo cáo tình hình làm ca đêm
 • Báo cáo năng suất lao động
 • Báo cáo doanh thu
 • Thống kê số ngày làm của NV
 • Chỉ tiêu ngày phép năm

Báo cáo tiền lương

 • Báo cáo tạm ứng lương
 • Báo cáo tiền lương
 • Phiếu tạm ứng, phiếu lương NV
 • Báo cáo thông tin lương NV
 • Thống kế tổng thu nhập của nhân viên trong năm

Báo cáo quyết toán thuế thu nhập cá nhân

Báo cáo thuế và bảo hiểm

 • Bảng kê thuế thu nhập của NV
 • Báo cáo quyết toán thuế thu nhập
 • Báo cáo 2a, 2b
 • Báo cáo 3a, 3b
 • Báo cáo 66, 67, 68

Báo cáo tuyển dụng - đào tạo

 • Danh sách khoá đào tạo
 • Kết quả của khoá đào tạo
 • Thống kê ứng viên xin việc
 • Báo cáo chi tiết kết quả phỏng vấn ứng viên
 • Báo cáo các cuộc phỏng vấn
 • Tổng hợp tình hìn tuyển dụng